เราเป็น Blog แบ่งปันเรื่องราว ประสบการณ์ และมุมองในการปรับตัว เกี่ยวกับ SMEs เพื่อต้องการให้ SMEs และนักธุรกิจรุ่นใหม่ (Startup) ของเมืองไทยได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของโลกเทคโนโลยี (Technology) ที่เรียกว่า Digitization…

ผู้เขียนเริ่มต้นชีวิตการทำงานในธนาคารเอกชนแห่งหนึ่ง..ถ้านับปีถึงปัจจุบันที่เริ่มเขียนบล็อกก็เข้าปีที่ 18 แล้ว ชีวิตการทำงานในธนาคารได้ให้ประสบการณ์ที่ดีต่าง ๆ มากมาย และจากความสนใจส่วนตัวที่ชอบเรื่องเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์, ธุรกิจ SME, แนวโน้ม, อนาคต การบริหารจัดการ และการเปลี่ยนแปลง จึงได้ใช้เวลาในการศึกษาและติดตามเรื่องราวดังกล่าวมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง ประกอบกับประสบการณ์จากภาระกิจต่าง ๆ ทำให้เห็นว่าตัวเองน่าจะพอมีมุมมองที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมอยู่บ้าง ประกอบกับผู้เขียนชอบงานเขียนอยู่แล้วเป็นทุน จึงตัดสินใจขอนำเอามุมมองส่วนตัวเหล่านั้นมาเผยแพร่ให้บุคคลที่มีความสนใจในการทำธุรกิจหรือกำลังทำธุรกิจอยู่แล้วในปัจจุบัน โดยหวังว่าเนื้อหาและมุมมองต่าง ๆ นั้นอาจจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมวงการ SME ของเมืองไทยอยู่บ้างไม่มากก็น้อย…