“โลกดิจิทัล (Digital) เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ Digital เป็นได้ทั้งวิกฤตและโอกาสของธุรกิจหลาย ๆ แห่ง…ดังนั้น SMEs ไทยจึงจำเป็นต้องตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วยความรู้และเข้าใจ เพื่อจะเปลี่ยน Digital ให้เป็นโอกาสแทนวิกฤต และอยู่รอดปลอดภัยในสังคมไทยยุค 4.0”